Y prif gorff cyhoeddus sy'n gyfrifol am y Parc Cenedlaethol

Mae gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn delio ag ystod eang o faterion o’r maes cynllunio a datblygu i feysydd cadwraeth, coedwigaeth ac amaeth.

Yr Awdurdod yw’r prif gorff cyhoeddus sy’n gyfrifol am y Parc Cenedlaethol ac mae ganddo bwrpasau statudol sydd rhaid ei gyflawni.

Pwrspasau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhannu’r un pwrpasau a llawer o Awdurdodau eraill ar draws Cymru a Lloegr. Mae’r rhain yn bwrpasau statudol.

  1. Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol
  2. Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau arbennig y Parciau Cenedlaethol

Wrth gyflawni’r dibenion hyn, mae’n ofynnol hefyd i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc Cenedlaethol.

Rhododendron clearance work in Nant Gwynant
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Mae’r adran Gadwraeth, Coed ac Amaeth yn delio gyda materion cadwraeth ar draws y Parc Cenedlaethol gan gydweithio gyda phartneriaid i ymateb i rai o’r heriau sy’n wynebu Eryri heddiw.
Cadwraeth, Coed ac Amaeth
A warden looks over the foothills of Snowdon in heavy rain
Wardeiniaid a Mynediad
Mae Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithio ar draws y Parc Cenedlaethol gan ymgymryd mewn rolau amrywiol megis adfer tirweddau, ymgysylltu gyda chymunedau lleol a chydweithio gyda ffermwyr yr ardal.
Wardeiniaid a Mynediad
Cynllunio a Threftadaeth Diwylliannol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gyfrifol am holl faterion cynllunio a datblygu o fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol. Maent yn sicrhau nad yw datblygiadau o fewn y Parc Cenedlaethol yn cael effaith negyddol ar rinweddau arbennig Eryri.
Cynllunio a Threftadaeth Diwylliannol
A Wyddfa Partnership conference meeting
Ymgysylltu
Mae’r adran Ymgysylltu yn gyfrifol am hyrwyddo a dathlu rhinweddau arbennig Eryri i’r cyhoedd a thu hwnt. Maent hefyd yn cydweithio â phartneriaid i gynllunio am ddyfodol gynaladwy i’r Parc Cenedlaethol.
Ymgysylltu
Uchafbwyntiau Gwaith yr Awdurdod

Rhai o uchafbwyntiau diweddar gwaith yr Awdurdod ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Hafod Eryri
Agor adeilad Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa. Dyma un o’r canolfannau ymwelwyr uchaf yma Mhrydain.
Yr Ysgwrn
Prynu ffermdy'r Ysgwrn gan sicrhau ei ddyfodol fel symbol o hanes cenedlaethol am genedlaethau i ddod.
Rhododendron Ponticum
Clirio ardal gyfwerth â 400 hectar o Rhododendron Ponticum—un o rywogaethau ymledol fwyaf problem y Parc Cenedlaethol.
Cynllun Eryri
Lansio cynllun rheoli statudol y Parc Cenedlaethol, Cynllun Eryri, yn 2020. Mae cydweithio â phartneriaid yn reiddiol i’r cynllun cyffrous hwn.
A volunteer works on a stone path in the National Park.
Gwirfoddoli gyda’r Awdurdod
Mae llu o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael gyda’r nifer o gymdeithasau sy’n gweithio ar draws y Parc Cenedlaethol. Gall gwirfoddoli gyda’r Awdurdod neu gymdeithasau wneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol Eryri.
Gwirfoddoli