Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau

Dylid cyfeirio pob ymholiad gan y wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc at ein Swyddogion Cyfathrebu (gweler manylion isod).

 

Gwen Aeron Edwards – Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheolaeth Tir

Ebost: gwen.aeron@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770 274 neu 07887452467 (oriau swyddfa, Llun – Gwener)

Yn gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol...

e.e. Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ceisiadau cynllunio, cydymffurfiaeth cynllunio a materion gorfodaeth ayyb.

e.e. polisïau cynllunio, canllawiau cynllunio atodol, mentrau tai fforddiadwy, Cynllun Datblygu Lleol ayyb.

e.e. gwaith adfer mawndiroedd, plannu coed, meithrinfa goed, bywyd gwyllt, bioamrywiaeth, ecoleg, rhywogaethau ymledol, gwaith amaeth-amgylcheddol ayyb.

e.e. archaeoleg, enwau lleoedd, treftadaeth ddiwydiannol, Prosiect Treftadaeth Harlech ac Ardudwy, prosiectau celf ayyb.

e.e. adeiladau rhestredig, strwythurau hanesyddol, Menter Treftadaeth Treflun Dolgellau ayyb.

e.e. rheolaeth ymwelwyr (ar y ddaear), cynnal a chadw llwybrau (arwyddion a dodrefn), Wardeiniaid gwirfoddol, Llyn Tegid, llwybrau hyrwyddedig, negeseuon mynydda diogel ayyb.

e.e. Datblygiad, adeiladu a chynnal llwybrau, gwaith gwelliannau mynediad anabl, cynlluniau mynediad aml-ddefnydd ayyb.

e.e. gwaith ymgysylltu gyda ieuenctid a ymgymerir gan y Swyddog Ieuenctid.

Ioan Gwilym – Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol

Ebost: ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770 274 neu 07900267506 (oriau arferol swyddfa, Llun i Gwener)

Yn gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol...

e.e. gweinyddiaeth, gwasanaeth cyllid, technoleg gwybodaeth, mapio a systemau lleoli byd eang, gofal cwsmer, polisïau’r Iaith Gymraeg ayyb.

e.e. rheolaeth meysydd parcio, caniatad ffilmio, cynnal a chadw eiddo ym mherchnogaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol e.e. toiledau a safleoedd hamddena, Hafod Eryri ayyb.

e.e. Recriwtio, amodau gwaith, hyfforddiant staff, profiad gwaith ayyb.

e.e. Rheolaeth ymwelwyr (strategol), gwaith partneriaeth, gwirfoddoli, iechyd a llesiant, Canolfannau Croeso, twristiaeth gynaliadwy, Partneriaeth Yr Wyddfa, Awyr Dywyll, grantiau ayyb.

e.e. Fforymau  Mynediad Lleol, monitro niferoedd ymwelwyr, digwyddiadau trefnedig, gwersylla gwyllt, llwybrau pellter hir, côd cefn gwlad ayyb.

e.e. Gweinyddiaeth yr Awdurdod, cyfarfodydd a phwyllgorau, aelodau ayyb.

Llety, cyfleusterau, gerddi, digwyddiadau ayyb

Rheolaeth ymwelwyr, digwyddiadau, gwirfoddolwyr, cynnal a datblygu safle, ymweliadau ysgol ayyb.

Ymholiadau brys ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus:

Os bydd argyfwng neu fater brys yn galw am ymateb  ar benwythnos neu yn ystod gwyliau cyhoeddus yna ffoniwch 01690 710 426 yn ystod oriau swyddfa.

Cyfryngau Cymdeithasol
Gofynnwn yn garedig i’r wasg beidio â defnyddio postiadau ar ein amrywiol gyfryngau cymdeithasol fel dyfyniadau swyddogol. Os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu erthygl ar bwnc sy’n ymddangos ar ein tudalennau cymdeithasol, yna byddem yn hapus i drafod gyda chi a darparu datganiad ffurfiol. Dylai unrhyw geisiadau i ddefnyddio ffotograffau, fideo neu graffeg sy'n ymddangos ar ein cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol gael eu cyflwyno trwy ddilyn y ddolen isod. Os gwelwch yn dda, disgwyliwch nes derbyn caniatad cyn defnyddio unrhyw ddeunydd. Mae gennym ddetholiad bychan o ffotograffau wedi eu cymeradwyo at ddefnydd y wasg a'r cyfryngau ymlaen llaw. Maent ar gael yn ein Llyfrgell Lluniau.
Cyflwyno cais i ddefnyddio cynnwys
Caniatad Ffilmio
Dylid sicrhau caniatad cyn ffilmio ar dir yn eiddo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Cliciwch isod am wybodaeth...
Caniatad Ffilmio
Llyfrgell Lluniau
Mae'r lluniau yma ar gael i gyd-fynd ag unrhyw erthygl yn ymwneud ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
Llyfrgell Lluniau
Adnoddau Defnyddiol a Gwybodaeth

Gweler yr Adran Newyddion

Gweler ein adran  Cyhoeddiadau

Gweler y recordiadau diweddaraf ar ein sianel You Tube

Gweler adran Aelodau a Staff

This site is registered on wpml.org as a development site.