Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau

Dylid cyfeirio pob ymholiad gan y wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc at ein Swyddogion Cyfathrebu (gweler manylion isod).

 

Yn gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol...

e.e. gweinyddiaeth, gwasanaeth cyllid, technoleg gwybodaeth, mapio a systemau lleoli byd eang, gofal cwsmer, polisïau’r Iaith Gymraeg ayyb.

e.e. rheolaeth meysydd parcio, caniatad ffilmio, cynnal a chadw eiddo ym mherchnogaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol e.e. toiledau a safleoedd hamddena, Hafod Eryri ayyb.

e.e. Recriwtio, amodau gwaith, hyfforddiant staff, profiad gwaith ayyb.

e.e. Rheolaeth ymwelwyr (strategol), gwaith partneriaeth, gwirfoddoli, iechyd a llesiant, Canolfannau Croeso, twristiaeth gynaliadwy, Partneriaeth Yr Wyddfa, Awyr Dywyll, grantiau ayyb.

e.e. Fforymau  Mynediad Lleol, monitro niferoedd ymwelwyr, digwyddiadau trefnedig, gwersylla gwyllt, llwybrau pellter hir, côd cefn gwlad ayyb.

e.e. Gweinyddiaeth yr Awdurdod, cyfarfodydd a phwyllgorau, aelodau ayyb.

Llety, cyfleusterau, gerddi, digwyddiadau ayyb

Rheolaeth ymwelwyr, digwyddiadau, gwirfoddolwyr, cynnal a datblygu safle, ymweliadau ysgol ayyb.

Gwen Aeron Edwards – Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheolaeth Tir

Ebost: gwen.aeron@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 770 274 neu 07887452467 (oriau swyddfa, Llun – Gwener)

Yn gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol...

e.e. Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ceisiadau cynllunio, cydymffurfiaeth cynllunio a materion gorfodaeth ayyb.

e.e. polisïau cynllunio, canllawiau cynllunio atodol, mentrau tai fforddiadwy, Cynllun Datblygu Lleol ayyb.

e.e. gwaith adfer mawndiroedd, plannu coed, meithrinfa goed, bywyd gwyllt, bioamrywiaeth, ecoleg, rhywogaethau ymledol, gwaith amaeth-amgylcheddol ayyb.

e.e. archaeoleg, enwau lleoedd, treftadaeth ddiwydiannol, Prosiect Treftadaeth Harlech ac Ardudwy, prosiectau celf ayyb.

e.e. adeiladau rhestredig, strwythurau hanesyddol, Menter Treftadaeth Treflun Dolgellau ayyb.

e.e. rheolaeth ymwelwyr (ar y ddaear), cynnal a chadw llwybrau (arwyddion a dodrefn), Wardeiniaid gwirfoddol, Llyn Tegid, llwybrau hyrwyddedig, negeseuon mynydda diogel ayyb.

e.e. Datblygiad, adeiladu a chynnal llwybrau, gwaith gwelliannau mynediad anabl, cynlluniau mynediad aml-ddefnydd ayyb.

e.e. gwaith ymgysylltu gyda ieuenctid a ymgymerir gan y Swyddog Ieuenctid.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â'r canlynol, cysylltwch â'r sefydliad neu gorff perthnasol...

Cysylltwch â Chyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu Heddlu Gogledd Cymru

Os bydd ymholiadau brys am faterion yn ymwneud â pharcio anghyfrifol mewn ardaloedd poblogaidd fel Yr Wyddfa, cysylltwch â’r rhif isod.

Cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, neu’r
Gwasanaeth Tân ac Achub.

Os bydd digwyddiad ar dir neu eiddo dan reolaeth neu ym mherchnogaeth Awdurdod y Parc, cysylltwch â’r rhif isod.

Cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru neu’r Tim Achub Mynydd lleol neu Wylwyr y Glannau/RNLI

Ymholiadau brys ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus:

Os bydd argyfwng neu fater brys yn galw am ymateb  ar benwythnos neu yn ystod gwyliau cyhoeddus yna ffoniwch 01690 710 426 rhwng 9.39yb a 5yp.

Caniatad Ffilmio
Dylid sicrhau caniatad cyn ffilmio ar dir yn eiddo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Cliciwch isod am wybodaeth...
Caniatad Ffilmio
Llyfrgell Lluniau
Mae'r lluniau yma ar gael i gyd-fynd ag unrhyw erthygl yn ymwneud ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
Llyfrgell Lluniau