Cydweithio i warchod a gwella Eryri am genedlaethau i ddod

Fforwm o sefydliadau o sawl sector bwysig ym Mharc Cenedlaethol Eryri gan gynnwys sectorau hamdden, cadwraeth, amaeth a thwristiaeth.

Beth yw Fforwm Eryri?

 • Mae fforwm Eryri yn gyfle i bawb sy’n ymwneud â llunio dyfodol Eryri i gydweithio yn y rhanbarth a thu hwnt.

  Mae’r fforwm yn cydweithio i sefydlu mecanweithiau ar y cyd ar gyfer datblygu, cyflawni a monitro amcanion a chamau gweithredu strategol o fewn Cynllun Partneriaeth Parc Cenedlaethol Eryri, Cynllun Eryri.

  Wrth wneud hynny, mae’r fforwm yn darparu ffordd newydd o weithio gyda phartneriaid perthnasol drwy gyflawni’r Dyletswyddau a nodir yn Adran 62 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995.

  Mae’r fforwm yn cyfarfod yn chwarterol i drafod cynnydd Cynllun Eryri, cytuno ar ddulliau gweithredu ar brosiectau ar y cyd ac i glywed y newyddion diweddaraf gan amrywiaeth o Bartneriaid. Mae’r rhai a gynrychiolir ar y fforwm yn cael eu cymeradwyo gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn flynyddol.

  Drwy hyn, mae Fforwm Eryri yn cyfrannu at gyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy’n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Rhagor o wybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Partneriaid Fforwm Eryri

Aelodau Fforwm Eryri

Mae’r mudiadau canlynol yn aelodau o Fforwm Eryri.

 • Cadw
 • CLA Cymru
 • Coed Cadw
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Eryri
 • Cyngor Bwrdeistref Conwy
 • Cyngor Gwynedd
 • Eryri Bywiol
 • Ffederasiwn busnesau bach Cymru
 • FUW
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • NFU Cymru
 • Pen Llŷn a’r Sarnau SAC
 • RSPB
 • Un Llais Cymru
 • Y Bartneriaeth Awyr Agored
 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
 • Yr Ymddiredolaeth Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth John Muir